Izveštaj sa okruglog stola

Okrugli sto

U okviru projekta OSNAŽIVANjE KORISNIKA ZA UPOTREBU SERVISA „DIGITALNA BRAJEVA BIBLIOTEKA U OBLAKU“ koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, 19. oktobar 2016. od 13,00-16,00 časova na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu održan je

Okrugli sto 

sa temom:

Povezivanje institucija u obrazovanju radi formiranja baze udžbenika
u prilagođenim formatima.

Autor i realizator projekta: Udruženje za podršku inkluziji manjinskih grupa „Inkluzivna mreža“

Partneri na projektu: Fakultet muzičke umetnosti i Centar za asistivne tehnologije AsTeh

Na debati je učestvovalo 30 predstavnika slepih učenika, studenata, fakulteta, škola, biblioteka (Narodna biblioteka Srbije i Narodna biblioteka Užica, Univerzitetska biblioteka Niš, Biblioteka grada Beograda), izdavača udžbenika (Zavod za udžbenike, Novi Logos, Klet, Akronolo), roditelja, Saveza slepih Srbije.

Predložena agenda je bila veoma sadržajna, učesnici zainteresovani za temu, te se radilo, bez predviđene pauze, puna tri sata. To je pokazatelj koliko je tema važna i koliko su učesnici zainteresovani za njeno rešavanje. Od pozvanih učesnika jedino se nisu odazvali predstavnici Ministarstva prosvete - Grupa za socijalnu inkluziju i Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju (poslali mail sa izvinjenjem).

Nakon predstavljanja projekta i dosadašnjih rezultata, učesnici su osvetljavali problem, svako iz svog ugla – učenici, izdavači, priređivači, roditelji, predstavnici biblioteka.
Učenici su istakli da je momenat individualnog snalaženja, za sada, bio najdelotvorniji i da, čak i kada dobiju pomoć u vidu skeniranih knjiga, takve knjige su najčešće bile neupotrebljive jer nisu adekvatno pripremljene za upotrebu pomoću govornih softvera.
Majka dva slabovida deteta, učenika osnovne škole, govorila je o svojim iskustvima i ličnoj inicijativi da deci obezbedi adekvatne udžbenike. Dala je predlog da se Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja uputi inicijativa za hitnu izradu „Pravilnika o načinu prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom” sa čijom izradom se stalo, a Zakon predviđa njegovo postojanje.
Svi prisutni izdavači se susreću sa nejasnim procedurama i nepostojanju uputstva tj. „Pravilnika o načinu prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom” kojim bi utvrdili standardi za pripremu takvih udžbenika. Novi Zakon predviđa promenu udžbenika na 4 godine što daje dovoljno prostora da se priprema unapred uradi. Veoma je važan stav izdavača da ne beže od svojih obaveza, ali se upravo susreću sa nejasnim procedurama. Sa tim problemom se susreću i predstavnici škola te se sve svodi, najčešće, na inicijativu i upornost pojedinih roditelja, a sistemsko rešenje izostaje. Takođe, uvek se postavlja i pitanje finansiranja, jer su priprema i izdavanje prilagođenih udžbenika veoma skupi.
Predstavnici Saveza slepih Srbije i Biblioteke „Dr Milan Budimir“ su istakli važnost obrazovanja osoba sa invaliditetom i sistemskog uređenja u ovoj oblasti, podelivši sa nama svoja lična iskustva iz perioda obrazovanja ali i sadašnja, u okviru svojih aktivnosti na pozicijama na kojima su radno angažovani. Saglasili smo se da je postojeća Sistematika Brajevog pisma nepotpuna, naročito u pogledu muzičke i matematičke notacije i da bi je trebalo u što skorijem periodu doraditi i, nakon procedure njenog usvajanja, proslediti proizvođaču softvera DBT koji će je onda uvrstiti u sledeću, nadograđenu verziju.
Predstavnici biblioteka su objasnili mogućnosti pravljenja jedinstvene baze podataka kroz bibliotekarski servis Kobis (koristi se u celom regionu), elektronski katalog, pravljenja Digitalne biblioteke prilagođenih udžbenika (u okviru već postojećih resursa Narodne biblioteke Srbije). To je način da na jednom mestu budu dostupni podaci o svim, do sada, pripremljenim udžbenicima u prilagođenim formatima sa informacijama o kojoj vrsti prilagođavanja je reč i gde se knjiga može naći (koja biblioteka, škola, izdavač). Svi ovi podaci bili bi dostupni na sajtu NBS ali i, već postojećim, aplikacijama za mobilne uređaje. Takođe, istaknuta je i velika mogućnost skladištenja knjiga na „klaud“ platformama, čime se smanjuju troškovi izdavanja, a povećava dostupnost.
Važno je i uspostaviti saradnju između izdavača, škola i biblioteka u pogledu dostavljanja udžbenika u PDF formatu. Takav format, uz manja prilagođavanja (tekstualni opis grafičkih i slikovnih sadržaja) moguće je brzo pripremiti u oblik pogodan za upotrebu pomoću govornih softvera. Najveći deo udžbenika (naročito za starije razrede) baziran je pretežno na tekstualnim sadržajima.
Svi prisutni su se složili da je neophodno štampati adekvatan format knjiga iz oblasti matematike, prirodnih nauka, jezika i muzike. Takođe, zajednički stav je i da Brajevo pismo nema alternativu, kada su u pitanju slepa lica, ali da je neophodno koristiti i dostignuća savremenih tehnologija.
Predstavljene su i mogućnosti unapređenih softverskih rešenja u sintetizaciji govora, što pruža komotnu i efikasnu mogućnost za upotrebu tekstualnih sadržaja (kad štampa nije neophodna).
Upoznali smo se i sa različitim vidovima zaštite formata namenjenih za Brajevu, uvećanu štampu i audio formate. Time se obezbeđuje zaštita autorskih prava. Istaknuto je da adekvatna priprema udžbenika omogućava njihovu upotrebu (pomoću dostupnih softverskih alata) za različite grupe korisnika (slepe, slabovide, osobe sa disleksijom i drugim senzo/motornim poteškoćama).
Predstavljen je i rad kreativnih i preduzimljivih nastavnika iz škole „Vuk Karadžić“ iz Sombora i aktivnosti Narodne biblioteke iz Užica.

Zaključci

  1. U saradnji sa Savezom slepih Srbije dopuniti Sistematiku Brajevog pisma notacijama za matematiku i muziku i uskladiti naše standarde sa svetskom sistematizacijom iz pojedinih oblasti.
  2. Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja dostaviti Zaključke sa ovog skupa
  3. Pokrenuti zajedničku inicijativu (udruženja, izdavači, roditelji, biblioteke) ka Ministarstvu prosvete za hitnu izradu „Pravilnika o načinu prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom” i ponuditi pomoć u njegovoj izradi
  4. Adekvatna priprema udžbenika omogućava njihovu upotrebu za različite grupe korisnika (slepe, slabovide, osobe sa disleksijom i drugim senzo/motornim poteškoćama).
Mirjana Mihailović,
Koordinator projekta